Tajemství katedrál a esoterický výklad hermetických symbolů Velkého Díla – Fulcanelli

Druhé, opravené vydání. Praha: Trigon, 2013. 218 s., obrazové přílohy. ISBN 978-80-86159-90-4

Proslulé dílo francouzského Adepta, jež změnilo pohled na interpretaci symboliky sakrálních staveb a přitáhlo pozornost čtenářů z celého světa k alchymii a hermetismu. Nové, opravené vydání s množstvím obrazových příloh. Z francouzského originálu přeložili Tomáš Vondrovic, Vlastimil Šimek a Vladislav Zadrobílek.

Autor, známý pod pseudonymem Fulcanelli, zasvěcuje čtenáře do hermetické tradice prostřednictvím výkladu symbolických motivů ztvárněných na katedrálách Notre Dame v Paříži a Amiens, pokračuje interpretací výzdoby sídelních paláců v Bourges a  své dílo korunuje úvahou o kříži z Hendaye. V úvodu knihy jsou otištěny tři předmluvy od Eugèna Canselieta. Bohatý obrazový doprovod tvoří 47 černobílých a 2 barevné celostránkové fotografie od Pierra Jahana a frontispis s kresbou od Juliena Champagne, orientaci v textu usnadňují jmenný a věcný rejstřík.

„V celé své slávě již čeká uvnitř, svůj šat má protkaný zlatem“
Fulcanelli: Tajemství katedrál

Fulcanelli. Tajemství katedrál a esoterický výklad hermetických symbolů Velkého Díla.
Druhé, opravené vydání. Praha: Trigon, 2013. 218 s., obrazové přílohy. ISBN 978-80-86159-90-4.

Po dvou letech od vydání symbolického románu Cestování kaleidoskopem IreneHillel-Erlangerové(Malvern, 2011) mají čeští alchymisté a znalci středověké symboliky opět důvod k radosti. Nakladatelství Trigon vydalo ve druhém, pečlivě opraveném vydání Fulcanellihoiniciační studii Tajemství katedrál.

Tato velkoryse pojatá kniha, určená žákům fyzického Díla, nedělá nic násilně. Tajemný Fulcanelli, který se, podle slohu soudě, nezabýval pouze alchymií, vystavěl tuto vzácnou knihu jako doklad přehlížené poučky hermetiků: „Alchymie a architektura jsou spojeny jednou společnou ideou, a tou je účelnost.“ Fulcanelli spatřuje Krásu v účelnosti, která probíhá jako osudová nit stavbou každého díla. Štíhlé gotické katedrály jsou analogické oblým nádobám staré alchymie, neboť jejich společným posláním je pojmout a zdokonalit duši i tělo.
Vznešená metafyzika, kterou za Fulcanelliho řádky není těžké tušit, bude vždy obtížně hledat překladatele. První vydání české verze je tu ale světovou výjimkou, neboť bývá pokládáno za kongeniální; Tomáš Vondrovic, Vlastimil Šimek a Vladislav Zadrobílek stopovali svého duchovního učitele Fulcanelliho do nejmenších podrobností. A co víc, byli s ním důvěrní v obsahu i chuti řeči.

Při listováním novým vydáním Tajemstvím katedrál naleznete stejně jako já desítky detailních oprav a upřesnění, bibliografii českých překladů knih citovaných Fulcanellim a podrobnou ediční poznámku. Jako by snad počáteční genialita nestačila! Literární umění překladatelů dostihuje Umění alchymistů – překlad žije, a s ními Fulcanelli…

Vnější svět, vzdálený porozumění, nedovede tutoknihu přijmout. A z prvotního nepochopení následně vzniká strach. Před deseti lety jsem s údivem zaznamenal, že Tajemství katedrál je na indexu některých univerzitních fakult, které ho, nevědouce si rady,výsměšně zařazují do oblasti tzv. pop kultury.[1]Dějiny spásy, geometrie, algebra, architektura a alchymie jsou prý prostomyslnou zábavou dnešních polovzdělaných vrstev!Inu, nevadí. Instituce a jejich pravdy pomíjejí, umění jsou věčná.
Tam, kde jiní vidí ohrožení oficiálních věd, vzpomínám na žalm 45,14 a jeho hermetický protějšek od Basila Valentina: „Hle – onen nádherný plášť se Solí hvězd, která jde v patách nebeské síře…“

Na závěr je tu ještě vzkaz pro poutníky. V době, kdy bylo znovu vydáno Tajemství katedrál, byla v Kutné hoře dokončena obnova monumentálního chrámu svaté Barbory. Stejné podporuje stejné. Pozorným očím návštěvníků jmenované „katedrály bez katedry“ jistě neunikne freska svatého Kryštofa, kterého, budou-li chtít, mohou považovat za symbol materie. O co byl v minulých letech smutnější pohled na gotické fresky tohoto chrámu, ničené stékající vodou, o to veselejší bude nyní návštěva města, které ve svém stříbronosném podzemí, kam tato voda nakonec doputovala, skrývá nejednu pěknou materii.

Lukáš Loužecký

[1]Viz např. Bartlová, Milena (editorka). POP history. O historické hodnověrnosti románů, filmů a počítačových her. Tajemství katedrál a jiné tajné historky. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2003.

EDIČNÍ POZNÁMKA k novému vydání
(Praha: Trigon, 2013)
Fulcanelliho Tajemství katedrál vyšlo tiskem poprvé ve Francii v roce 1926 v omezeném nákladu 300 výtisků.[1] Lze předpokládat, že se kniha záhy dostala i mezi české hermetiky, jakkoliv tuto skutečnost nelze ničím doložit. Je více než pravděpodobné, že knihu znal Theofanus Abba (1901-1975, vl. jm. Josef Louda), který v letech 1929-31 pobýval ve Francii a několik výjevů z katedrál v Chartres, Amiens a Tréves interpretoval ve své knize Z odkazu proroků.[2] Do stejné doby nejspíš spadají i první pokusy o překlad Fulcanelliho díla do češtiny. Podle pamětníků bylo francouzské vydání Tajemství katedrál součástí knihovny ing. Josefa Zavadila, člena Horev-klubu. Právě ze Zavadilova okruhu zřejmě pochází dochované torzo anonymního překladu Tajemství katedrál, zahrnující předmluvu k prvnímu vydání a prvé dvě kapitoly knihy.
Pokud je nám známo, další snahy o český překlad spadají až do 70. let 20. století. Vydání Fulcanelliho knihy nebylo ovšem v tehdejším Československu vůbec myslitelné, v úvahu připadalo jen pořízení překladu pro vlastní potřebu, případně jeho neoficiální šíření ve formě samizdatu. Od roku 1972 pracovala na překladu Tajemství katedrál v Brně skupina, již kolem sebe soustředil Milan Zimmermann (1934-2009).[3] Dokončený překlad zůstal nezveřejněn, jeho strojopis sloužil jako studijní materiál pouze členům skupiny. Aniž by se o této aktivitě v Praze vědělo, překládali Fulcanelliho dílo nezávisle na sobě Martin Stejskal a skupina TFC; za těmito písmeny se skrývá latinské rčení Tres faciunt collegium, naznačující, že překlad je společným dílem trojice překladatelů.[4] Tento kolektivní překlad vydal roku 1979 Vladislav Zadrobílek jako svůj samizdat. Všechny výtisky brzy našly své čtenáře a kniha vzbudila takový ohlas, že do roka následovalo druhé samizdatové vydání.[5] Obě verze z let 1979 a 1980 byly na poměry samizdatu bohatě vypravené, jejich součástí byla i původní obrazová příloha – v prvním vydání jako samostatný svazek dopl-ňující textovou část, ve druhém již coby nedílná součást knihy.
V polistopadové éře se překlad z dílny TFC stal předlohou pro knižní vydání Tajemství katedrál,[6] v němž byla poprvé uvedena i jména překladatelů: Tomáš Vondrovic, Vlastimil Šimek a Vladislav Zadrobílek. Pozdější dotisk vyšel bez textových změn, pouze původní měkkou vazbu nahradila vazba pevná.
Pro současné vydání jsme se rozhodli přes třicet let starý překlad Tajemství katedrál zrevidovat. Došlo při tom k běžným jazykovým úpravám, zejména pravopisným. Ve spolupráci s překladateli Tomášem Vondrovicem a Vlastimilem Šimkem bylo provedeno i několik stylistických a věcných oprav. Věříme, že tyto úpravy napomohou k lepšímu porozumění Fulcanelliho významově bohatému textu a že Tajemství katedrál bude v této podobě oslovovat čtenáře stejně jako dosud.
-zz-

[1] Fulcanelli. Le Mystère des cathédrales et l’interprétation ésotérique des symboles hermétiques du Grand-Oeuvre. Préface de E. Canseliet, F. C. H. Ouvrage illustré de 36 planches d’après les dessins de Julien Champagne. Paris: Jean Schemit libraire, 1926. 150 s. (Druhé vydání vyšlo roku 1957, třetí v roce 1964.)
[2] Abba, Theofanus. Z odkazu proroků II. Výklad zjevení Jana Theologa. V Praze: Jarmila Kroftová-Kočová, 1939. 164 s.
[3] Skupina vznikla v roce 1970 odpoutáním se od svobodozednářské a rosekruciánské lóže Oldřicha Svobody (1911-1974), mezi jejíž členy Milan Zimmermann od roku 1957 patřil.
[4] Viz Bor, D. Ž. Časobraní aneb Můj život v sedmi republikách. Praha: Trigon, 2010. S. 161-162 a 207.
[5] Jako počet samizdatem vydaných výtisků z roku 1979 se uvádí padesát, v roce 1980 osmdesát exemplářů – ale podle dobových svědectví se skutečný náklad pohyboval okolo dvou stovek výtisků, jež byly mnohdy ještě dále šířeny a rozmno-žovány.
[6] Fulcanelli. Tajemství katedrál a esoterický výklad hermetických symbolů Velkého Díla. Praha: Trigon, 1992. 221 s., 49 s. obr. příl.